HomeRussianРешение проверить, включен ли брандмауэр Windows